اجرای پروژه پلاک کوبی در بوستان های شهر تهران توسط شرکت سورنا

شرکت سورنا پروژه پلاک کوبی درختان بوستان های تهران را به اتمام رساند.